Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116867-119801

Rapporter

Här listas rapporter och utredningar inom kultur och hälsa från olika myndigheter.

 

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review
WHO (2019)

Under de senaste två årtiondena har det skett en stor ökning av forskning om sambandet mellan kultur och hälsa och 2019 kom den första WHO-rapporten. Rapporten bygger på över 900 publikationer vilka i sin tur refererar till över 3000 studier om kulturens stora betydelse i att förebygga ohälsa samt av behandlingen av olika tillstånd över hela livscykeln.

 

Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur och hälsoområdet
Kulturrådet (2018) 

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga området kultur och hälsa i samtliga Sveriges regioner. Deras rapport ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

 

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.) (2017)

Från brittiska parlamentet kom 2017 en av de mest tongivande publikationer i debatten om kultur och hälsa. En omfattande sammanställning av vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva effekter på hälsan under hela människans livsspann. 

 

Vändpunkt - Förslag till kultur och hälsa
Nordiska Ministerrådet (2015) 

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Rapporten presenterar en beskrivning av kultur- och hälsaområdet, en analys av olika behov inom området, slutsatser och förslag till möjliga gemensamma satsningar på området.

 

Kultur för hälsa
Statens folkhälsoinstitut (2005)

En samling exempel från forskning och praktik. Baserat på de nationella folkhälsomålen och kulturens roll i det.

 

Forskning om kultur och hälsa
Vetenskapsrådet (2012)

Det räcker inte att säga att kultur är bra för hälsan. Vi måste svara på hur – hur ska man göra, konkret? Här presenteras nio forskningsprojekt som spänner över estetiska ämnen, psykologi, sociologi, antropologi och folkhälsovetenskap. Alla handlar om just kultur och hälsa.

 

Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan
SOU 2000:91

Socialdepartementets utredning från 2000. Här ges exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser för folkhälsan, som bland annat innefattar kultur.