Hoppa till huvudinnehåll

Varför är kultur bra för hälsan?

Kultur är bra för hälsan och det är en viktig pedagogisk uppgift för Kompetenscentrum för kultur och hälsa att förklara varför. Begreppen är komplexa, både kultur och hälsa kan behöva redas ut. Kultur kan betyda allt det som människor gör, tänker och ger uttryck för, men det kan också begränsas till konstuttryck som musik och bildkonst.

Att vara människa är komplext och till vår hjälp har vi kulturen att spegla och uttrycka oss genom. Hälsa – skriver WHO – är “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktions­nedsättning”. I ett försök att förena dessa två begrepp kan existentiell hälsa vara användbart – att kultur bidrar till existentiell hälsa genom att kunna ge tröst, som minne, vara en hjälp att förstå oss själva och andra och för att ge oss värdighet.

Människan är en helhet

En effekt av kultur kan vara att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop går det att bygga på de faktorer som håller oss friska. Då kan kultur vara ett effektivt komplement till konventionell medicinsk vård.

En kritik mot kultur kopplat till hälsa hänger ihop med att det finns en rädsla för att kulturen bara ska få finnas till när den är nyttig; för att barn lär sig lättare genom kultur eller för att musik kan bidra till tillfrisknande. Ett sätt att minska den risken är att ha höga kvalitetskrav på kulturinsatserna och att insatserna lyfts fram som just konst – inte som rehabilitering. Insatserna tar sikte på hela människan och inte enbart det sjuka. Sänks kraven som en anpassning till ett visst sammanhang förlorar konsten sin verkan.

Starkt vetenskapligt stöd

En annan kritik mot att införa mer kultur i vård och omsorg brukar vara att det behövs mer evidens på att kulturen verkligen är ett legitimt komplement. Det finns idag ett starkt vetenskapligt stöd för att kulturinsatser kan vara ett komplement till vård och omsorg. Men det är även positivt att forskning i olika discipliner fortsatt bedrivs, parallellt med praktisk verksamhet, som kan bidra med ytterligare kunskap.

Läs mer om forskning kring kultur och hälsa under Publikationer.